EU
ПОРИВ (подкрепа за равни възможности) Договор BG 051PO001-7.0.07-0247-C0001 Схема BG 051PO001-7.0.07
Без граници – Компонент 1 – Фаза 2
ESF

Развитие на културни
маршрути

Метод за стимулиране на
социалната активност и местното
развитие
Научи повече

Галерия

ПОРИВ
Този сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейският социален фонд. Фондация „Гражданска инициатива за местно развитие” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият сайт и при никакви обстоятелства не моце да се проеме като официална позиция на Еврпейския съюз или МТСП и главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
GSM: 0893 522 519 E-mail: gimr211@abv.bg